EDO-CORE!

Edo-Core! Meister
Website for Edogawa City's Brandname Products
and Traditional Craftmen

Inquiry | Japanese

Introducing the Craftsmen


Edo Furin (Wind Chime) - Yoshiharu Shinohara


Edo Furin (Wind Chime) - Yukari Shinohara


Edo Glass - Hiroko Nakamura


Edo Rozashi (Silk Gauze Embroidery) - Yasuko Watanabe


Edo Sensu (Folding Fans) - Hiroshi Matsui


Edo Yukata - Eiichi Takahashi


Kazari Kanagu (Decorative Metal Fixtures) - Teiichi Ichinotani

Hideo Yamakawa
Kumiko Fixtures - Hideo Yamakawa


Kumiko Woodwork - Matsuo Tanaka


Senshoku (Dyeing) - Keiko Kusanagi


Shitsugei (Lacquer Crafts) - Atsuo Yamaguchi


Sosaku Ningyo (Original Dolls) - Ayako Niikura


Tsurishinobu (Hanging Fern) - Terumasa Fukano